Anna Adamek

autor biogram dyplom

Mój dyplom magisterski to interpretacja Snu nocy letniej Williama Shakespeare’a, uwzględniająca wszystko to, co kształtuje świadomość etyczną i estetyczną naszej współczesności. Interpretacja wpisana w przestrzeń nowo wybudowanego gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a przez to konfrontująca się z koncepcją teatru epoki współczesnej autorowi. Chciałam, aby zaprojektowana przeze mnie scenografia miała możliwość zmieniania się na oczach widzów w sposób pozwalający na zbudowanie płynnej narracji teatralnej. Inspiracją w projektowaniu była dla mnie estetyka epoki elżbietańskiej, jednak wyrażona przez współczesne materiały i z zastosowaniem rozwiązań charakterystycznych dla współczesnego poczucia estetyki. Ważne w tym projekcie było dla mnie osiągnięcie efektu wyrazowego i znaczeniowego poprzez zróżnicowane faktury, rysunek i symboliczny sposób posłużenia się kolorem. Moim założeniem było stworzenie tożsamości estetycznej i jednorodności kostiumów i przestrzeni teatralnej, która służy tu głównie jako tło dla detali kostiumów, rekwizytów i bogatych faktur.

Anna Adamek

Dyplom uczelni artystycznej o statusie uniwersyteckim musi być czymś więcej niż sprawdzianem umiejętności zawodowych. Musi być rozwiązaniem problemu badawczego.

Anna Adamek problemem badawczym uczyniła współgranie estetyki przełomu XVI i XVII wieku reprezentowanej tekstem Wiliama Szekspira i przestrzenią Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku ze współczesną wrażliwością estetyczną, technologią i materiałami. To połączenie zaowocowało ożywieniem całego potencjału znaczeniowego dramatu Szekspira. Wszystkie decyzje artystyczne podjęte w pracy projektowej cechuje świadomość artystyczna autorki i umiar stosowanych rozwiązań.

Anna Adamek była studentką bardzo zdolną i pracowitą. We wszystkich zadaniach stawiała sobie wysokie cele. Charakteryzuje ją ciekawość świata, sztuki i teatru. Posiada umiejętność odnajdywania i formułowania problemów artystycznych. W pracy analitycznej cechuje ją duża wnikliwość. Potrafi świadomie i w wyważony sposób posługiwać się środkami artystycznego wyrazu. Świetnie współpracuje z ludźmi.

prof. Marcin Jarnuszkiewicz

Ur. 1988; studia na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie (2008–2014). Zajmuje się scenografią teatralną i filmową, projektowaniem kostiumów, rysunkiem. Współpracowała z Wydziałem Reżyserii AT w Warszawie oraz PWSFTViT w Łodzi. Autorka scenografii i kostiumów do spektakli Porwanie Sabinek, Teatr Muzyczny w Lublinie (2013) i Uwaga… publiczność, Och-Teatr, Warszawa (2014) oraz projektu Kostium miasta prezentowanego w ramach II Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach (2013). Asystentka scenografa w przedstawieniach Phantom, Teatr Muzyczny w Lublinie (2012) i Operetka, Teatr Narodowy w Budapeszcie (2014).